• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Terminy rekrutacji

Ważne terminy dla kandydatów podczas rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają wnioski:

TERMINY REKRUTACJI

od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci uzupełniają wnioski o następujące dokumenty:

  • oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył),
  • oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  • kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski (jednak nie więcej niż do trzech szkół).

21 lipca 2023 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca do godziny 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożyli tych dokumentów we wcześniejszym terminie) a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

27 lipca 2023 r. do godziny 14:00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

TERMINY REKRUTACJI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

9 sierpnia 2023 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Od 09 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożyli tych dokumentów we wcześniejszym terminie) a także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11 sierpnia 2023 r. do godziny 14:00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej.