• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Terminy rekrutacji

Ważne terminy dla kandydatów podczas rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Od 08 maja od godziny 10:00 do 19 maja do godziny 15:00 Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają wnioski:
TERMINY REKRUTACJI

  • od 23 czerwca (piątek) od godziny 12:00 do 28 czerwca (środa) do godziny 16:00 kandydaci uzupełniają wnioski o następujące dokumenty:

– oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył),

– oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

– kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski (jednak nie więcej niż do trzech szkół).

  • 5 lipca 2017 r. do godziny 16:00 szkolna komicja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  • Od 6 lipca 2017 r. od godziny 10:00 do 14 lipca do godziny 12:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie złożyli tych dokumentów w terminie 24-28 czerwca).
  • 14 lipca 2017 r. do godziny 16:00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawira imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
  • Od 10 sierpnia 2017 r. od godziny 10:00 do 14 sierpnia do godziny 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację w przypadku niepełnego naboru.